به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر هنجارشکنی دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهر رشت.

ور صالح، ابراهیم. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر هنجارشکنی دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهر رشت. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد امور فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1378،  144ص .

چکیده :

این پژوهش به منظور بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر هنجارشکنی دانش آموزان است که سعی گردیده در آن فرآیند پژوهش علمی کاملاً رعایت شود. فصل اول به طرح مسأله، ضرورت، اهمیت و اهداف تحقیق پرداخته است. 

در فصل دوم، مبانی نظری و تحقیقات پیشین مطرح شده، نظریه های زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی در این فصل آمده و تئوری دانشمندانی چون بی هنجاری دورکیم، انحرافات اجتماعی مرتن، محیط اجتماعیط لاکاسانی، کنترل اجتماعی هرشی، برچسب لمرت و معاشرت های ترجیحی ساترلند در قسمت چارچوب نظری، بحث گردیده است

در فصل سوم ، فرضیات تحقیق و مفاهیم و تعاریف عملیاتی و نظری متغیر وابسته و متغیرهای مستقل آورده شده است. فصل چهارم به روش تحقیق پرداخته، روش علّی مقایسه ای، روش اصلی پژوهش می باشد. جامعه آماری 163 نفر دانش آموز هنجارشکن پسر در سطح دبیرستان های رشت می باشد. جهت مقایسه 163 نفر دانش آموز غیرهنجارشکن پسر دبیرستان به عنوان گروه مقایسه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و پس از جمع آوری داده ها، پردازش اطلاعات با استفاده از رایانه و برنامه اس.پی.اس.اس انجام شد. فصل پنجم پژوهش به تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از جداول یک بعدی - دو بعدی - نمودار ستونی و درصد میانگین و آزمون کای اسکوئر می پردازد و در این فصل ویژگی های سنی، تحصیلی و خانوادگی و ... دو گروه مقایسه می شود. در فصل ششم خلاصه ای از پژوهش و نتایج و پیشنهادات آورده شده است.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد