به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • رفتارهاى رایج در جامعه، نشانه‌هایى عینى از فرهنگ یک دوره از حیات اجتماعى یک جامعه

علیایىزند، شهین . ۱۳۷۹ . رفتارهاى رایج در جامعه، نشانه‌هایى عینى از فرهنگ یک دوره از حیات اجتماعى یک جامعه، بخشى از کتاب »فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز . تهران : نشردال، صص : ۲۹۴ـ۲۸۷ .

چکیده : گزارش حاضر مبتنى بر تحقیقى است که گزارشگر در سال ۱۳۷۶ انجام دادهاست . شایان ذکر است که اطلاعات مندرج در این تحقیق، اردیبهشت ماه سال ۷۶، یعنىدرست قبل از انتخابات دوم خرداد گردآورى شده است . به عبارتى دیگر این تحقیقآیینهاى است از رفتارهاى رایج در لحظات پایانى یک دوره از حیات سیاسى اجتماعى اینجامعه .

بطور اجمال هدف از این پژوهش، بررسى آن دسته از رفتارهاى برون خانوادگى بودهاست که جوانان به صورت فراوان در تعامل بین افراد، سازمانها و نهادها مشاهده مى کنند . زیرا که متداول بودن یا فراوانى رفتارها، علىرغم سازنده و یا غیرسازنده بودنشان، اینرفتارها را به عنوان الگو یا سرمشق رفتارى در جامعه مطرح مى کنند . نتایج نشان مىدهد که جوانان )گروه سنى ۱۷ تا ۴۰ ساله ( علىرغم سن و یا میزان تحصیلاتشان جملگى بر این باورند که یکى از بزرگترین مسائل جامعه ما : ۱ـ حاکمیت رابطه بر ضابطه است، ۲ـ انگیزه رسیدن به پست و مقام به مراتب قوىتر از انگیزه خدمت به مردم است، ۳ـ جوانانبه صورت معنادارى باور داشتهاند که روز به روز دروغگویى، تهمت، افترا، حقهبازى، تملق،   تقلب و مادىگرایى در جامعه فزونى پیدا مى کند، زیرا که متقلبین و متعلقین با رسیدن بهجاه و مقام و موقعیتهاى مالى، روز به روز بیشتر تشویق مىشوند و افراد جامعه نیز با همانندسازى با آنها امنیت خود را تضمین مى کنند
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد