به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • فرهنگ عمومى‌در قلمرو مطبوعات

چلنگر، اسدالله. ۱۳۷۸. فرهنگ عمومى‌در قلمرو مطبوعات. تهران: معاونتپژوهشى و آموزشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامىو دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى.

چکیده:

مجموعه »فرهنگ عمومىدر قلمرو مطبوعات« در شش فصل شامل مندرجاتجراید کثیرالانتشار در سال ۱۳۷۶ در خصوص موضوعات مرتبط با فرهنگ عمومىمىباشد. جزوه آخر و بخش ضمیمه به جمعبندى و نتیجهگیرى کلى به منظور تعیین سهمروزنامههاى مورد مطالعه در نشر و بسط فرهنگ عمومىو همچنین با توجه به تفکیکموضوعات و مقایسهآمارى به تبیین گرایش حاکم در زمینههاى طرح مسائل فرهنگى در این روزنامهها پرداخته است.

مندرجات جراید فوق جمعاً در سى موضوع کلى فرهنگ عمومىجمعآورى و تدوینشده است.

مطالعه و بررسى مجموعه ارائه شده مىتواند به عنوان یکى از منابع شناخت فرهنگعمومىو وضعیت آن در جامعه مورد استناد و استفاده محققین قرار گرفته و از طرف دیگر مىتواند مبناى کاوشى جدید در جهت بررسى و تبیین نقش مطبوعات خصوصاً جراید کثیرالانتشار در ارتقا و تعمیق فرهنگ عمومىقرار گیرد.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد