به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • گزارش برنامه و فعالیت‌هاى شوراى فرهنگ عمومى‌پیرامون ابعاد فرهنگىـ اجتماعى مسابقات‌ فوتبال جام‌جهانى ۹۸ در فرانسه ا

کارشناسان دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى. ۱۳۷۷. گزارش برنامه و فعالیت‌هاى شوراى فرهنگ عمومى‌پیرامون ابعاد فرهنگىـ اجتماعى مسابقات‌ فوتبال جام‌جهانى ۹۸ در فرانسه.تهران: معاونت پژوهشى و آموزشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامىو دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى.

چکیده:

در این گزارش اقدامات سازمان تربیت بدنى براى تدارک وسیع ایرانیان مقیمخارج براى استقبال از بازى ایران در مسابقات فوتبال سال ۱۹۹۸ در فرانسه آمده است. این سازمان طى نامهاى به ریاست محترم جمهور خواستار فعالیت مؤثر سایر وزارتخانهها و ارگانها مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و وزارت کشور شد و مقام ریاست جمهورى دستور فرمودند وزراى محترم و دستگاههاىذیربط نهایت همکارى را بعمل آورند و بدین ترتیب دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومىبا اقدام به تشکیل گروه کارشناسى و تشکیل پنج جلسه نسبت به بررسى ابعاد فرهنگى ـ اجتماعى مسابقات فوتبال جامجهانى ۱۹۹۸ و تأثیرات داخلى و خارجى آن اقدام نمود کهنتایج مباحث در دو جلسه گروه مشورتى شوراى فرهنگ عمومىکشور مورد بازاندیشىقرار گرفت و جمعبندى نتایج بدست آمده به شوراى فرهنگ عمومىکشور مورد بازاندیشىقرار گرفت و جمعبندى نتایج بدست آمده به شوراى فرهنگ عمومىکشور ارائه گردید، کهدر این مجموعه به شرح این فعالیتها پرداخته شده است.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد