به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • قانون‌گرایى و انسجام اجتماعى، بررسى‌ قانون در فرهنگ عمومى

پورهاشمى، سید عباس . ۱۳۷۸ . قانونگرایى و انسجام اجتماعى، بررسىقانون در فرهنگ عمومى . تهران : معاونت پژوهشى و آموزشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامىو دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى .

چکیده :  انسجام اجتماعى، مفهومىاست که در ادبیات علوم اجتماعى و مطالعاتفرهنگى جایگاه ویژهاى یافته است . بسیارى از فرهنگشناسان و دانشمندان علوماجتماعى و فرهنگى »انسجام فرهنگى « ، را یکى از ضرورتهاى اولیه و تشکیل دهندهجامعه مىدانند و معتقدند که انسجام اجتماعى، بقا و استمرار جامعه را تضمین مى کند .

قانونگرایى نقش مهمى را در تحکیم انسجام اجتماعى ایفا مى کند؛ در پرتو قانون در جامعه است که انسجام اجتماعى رشد مىیابد و جامعه را به پیوندى مىرساند که مىتواند عناصر تشکیل دهنده خود را نظم و انتظام بخشد و به سوى پیشرفت، توسعه و کمالرهنمون سازد .

در مقاله حاضر ضمن ارائه کلیاتى پیرامون انسجام اجتماعى به عوامل تشکیل دهند و سازنده این مفهوم پرداخته شده، همچنین رابطه بین دولت و جامعه قانونمند و نقش آندر انسجام اجتماعى مورد بررسى قرار گرفته است و در خاتمه، قانون در گفتمان اسلامىمورد بحث و بررسى قرار گرفته است
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد