به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • جوان‌گرایى و فرهنگ عمومى‌با مثالى از فوتبال

فیاض، ابراهیم . ۱۳۷۸ . جوان‌گرایى و فرهنگ عمومى‌با مثالى از فوتبال . تهران :  معاونت پژوهشى و آموزشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامىو دبیرخانه شوراى فرهنگعمومى .

چکیده : این مقاله به بررسى قشربندى اجتماعى در سطح جهانى از دیدگاه قابلیتاستفاده براى سرمایهدارى مىپردازد . کشورهاى جهان سوم از جمله کشورهایى هستند کهدچار سرمایهدارى اقتصادى شدهاند، ولى هنوز سرمایهدارى فرهنگى و یا سیاسى را نپذیرفتهاند . دو قشر مىتواند مورد استفاده سرمایهدارى قرار گیرد : ۱ـ قشر سنى : که قشر جوانان مورد توجه سرمایهدارى واقع مىشوند، ۲ـ قشربندى جنسى، آثار این دو نوعگزینش، قشرسنى و قشرجنسى عبارتند از :

۱ـ هیجانگرایى ۲ـ جوانگرایى در ارتباطات .

نویسنده در این نوشتار به تبیین اثرات هر یک از این دو عامل بر فرهنگ عمومىمىپردازد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد