به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • بررسى عوامل و اثرات فرهنگى کودکان‌ بى‌سرپرست

پاک سرشت، سلیمان. ۱۳۷۸.بررسى عوامل و اثرات فرهنگى کودکان‌ بى‌سرپرست .تهران: معاونت پژوهشى و آموزشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامىو دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى‌.

چکیده:

جامعه کنونى ما به عنوان یک کشور در حال توسعه دچار چالشهاى مرتبط با دوران گذار است.

به نظر اندیشمندان توسعه، در مواقع گذار، نظم اجتماعى دچار چالش هایى خواهد شد که شاید به طور موقت در زمان خاص گریز از آنها اجتنابناپذیر باشد. تحقیقات متعدد نشان مىدهد که کودکان بى سرپرست به علت نبود پدر و مادر در خانواده دچار مشکلهمانند سازى جنسى هستند. چنانچه مىدانیم یکى از عوامل مهم جامعه پذیرى در کودکان خانواده محسوب مىشود، بنابراین سیاستى که باید مدنظر قرار داد، خانواده است.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد