به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • جامه شناسی اخلاق

محمدى، مجید. ۱۳۷۷. جامعه‌شناسى اخلاق. تهران: معاونت پژوهشى و آموزشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامىو دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى.

چکیده:

در این مقاله سعى شده است ضمن بررسى و تحلیل موضوع جامعهشناسىاخلاق به وضعیتى که این عامل در جهان کنونى و بویژه ایران دارد، پرداخته شود.

جامعهشناسى اخلاق دانشى میان رشتهاى است که در مورد مبادى وجوه و کارکردهاىاجتماعى مکتبها، نظامها، اصول، فضایل و رذایل اخلاقى بحث مىکند. جامعهشناسىاخلاق مکمل فلسفه اخلاق براى فهم این وجه از زندگى انسان است. در فلسفه اخلاق، بهمبادى و پیش فرضهاى اصول و نظامهاى اخلاقى پرداخته مىشود، اما در جامعهشناسىاخلاق، به جامعهاى که آن نظام یا اصول اخلاقى در آن رایج است، رجوع مىشود و سعىمىشود با درک ساخت اجتماعى و نظام کنش یا اندرکنش اجتماعى به فهم چرایى و چیستى وضعیت اخلاقى دست یافته شود. در ایران جامعهشناسى اخلاق بسیار مهجور است. در این جامعه، ساخت سنتى و نهادهاى مربوط به آن متزلزل شده و در بخشهایىنیز از هم پاشیده است و ساختار جدیدى جایگزین آن نشده است، تا ناظران و محققان،  مسائل را با ارجاع به آن تبیین و تحلیل نمایند.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد